بازرگانی شریفی

  ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ

بازرگانی شریفی

واردات ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل 

بازرگانی شریفی

 ﺻﺪور و ورود ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي  ﭘﺴﺘﻲ (ﺳﻮﻏﺎت و ﻫﺪﻳﻪ)

بازرگانی شریفی

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  

بازرگانی شریفی

ورود و ﺻﺪور ﻛﺎﻻ از ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد   اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺘﻲ و وﻳﮋه    

بازرگانی شریفی

 ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻻ( ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ)

بازرگانی شریفی

ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ از ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي

آخرین عناوین خبر

 

اطلاعیه ها

 •  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است. اطلاعیه شماره 2
 •  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است. اطلاعیه شماره 1
 

سعید شریفی
صادرات واردات

بازرگانی شریفی

متن در این بخش قابل تغییر می باشد

 متن در این بخش قابل تغییر می باشد

متن در این بخش قابل تغییر می باشد

خدمات مجموعه

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.

  بازرگانی شریفی

  بازرگانی شریفی

  بیشترین میزان حجم واردات طی 11 ماهه سال 1393 از کشور چین به رقم 11 میلیارد و 581 میلیون دلار صورت گرفته است.